Ett sågverk med tradition

Meny

Miljö & Kvalitet


JGA är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och har ett verksamhetsledningssystem som innehåller kvalité, miljö, arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete, PEFC, FSC® och egenkontroll kopplat till vårt kontrollprogram. FSC Licens Code är FSC-C010895.

Miljön har blivit en allt viktigare och mer krävande del av vår vardag och ofta ställs det krav från olika myndigheter, kunder och leverantörer.

I det dagliga arbetet jobbar vi aktivt med gemensam policy och rutiner som alla medarbetare ska följa. Vi har gemensamma rutiner för t ex avfallshantering, oljeläckage, nödlägesberedskap, kemikaliehantering, avvikelser, tillbud, olyckshändelser och ständiga förbättringar.

 

Verksamhetspolicy

Grundförutsättningar för att uppfylla kundkrav på OMA är att personalen är engagerad och kompetent samt att verksamheten är fokuserad på mål och förebyggande aktiviteter. OMA uppfyller krav enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av ledningssystem, processer och produkter ger en ökad kundtillfredsställelse samt en minskad miljöbelastning. Samarbetet med leverantörer är en viktig del i detta arbete.

Minskad miljöbelastning uppnås genom fokusering på utsläpp till luft, buller och transporter samt minskning av deponiavfall och kemikalieanvändning.

Med verksamhetsledningssystemet som verktyg arbetar vi på OMA aktivt med att uppfylla ovanstående punkter.

 

 

Miljöpolicy

JGA skall följa svensk lagstiftning samt PEFC och FSC® krav och så långt som möjligt förvissa sig om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerande träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning samt att inte ILO:s kärnkonventioner kränks.

JGA skall ta väl vara på bygdens råvara och sträva efter att största möjliga andel kommer från ett hållbart skogsbruk samt utveckla relationerna med de lokala skogsägarna och bistå med skoglig rådgivning.

JGA skall genom samarbete med transportföretag och råvaruleverantörer minimera transporternas miljöbelastning. Kontrakterade skogsentreprenörer skall vara certifierade och krav ställs på ett utvecklande miljöarbete.

JGA’s mål är att ha nöjda råvaruleverantörer för att kunna etablera långsiktiga relationer samt eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan i det dagliga arbetet.

Dokument

 Kvalitets- och miljöcertifikat OMA

 Certifikat CE-märkning JGA

 PEFC Spårbarhet

 PEFC FM JGA Skog

 FSC COC/CW JGA/JGA Skog

 Miljöpolicy

 ISPM 15-tillstånd JGA

 KD56-tillstånd JGA

 OMA hållbarhetsredovisning 2022

 Policy för grundläggande arbetsnormer och mänskliga rättigheter