Ett sågverk med tradition

Meny

Ståndortsanpassning


Pedagogisk bild på Ståndortsanpassning.

Det är planteringssäsong i skogen. Att vi i Sverige nyplanterar efter slutavverkning är grunden i det vårt skogsbruk och en förutsättning för att upprätthålla äkta långsiktighet. För god tillväxt efter plantering krävs att man tar hänsyn till hur planteringsytan ser ut och väljer trädslag efter markens förutsättningar, så kallad ståndortsanpassning. 

Ståndortsanpassning är i huvudsak arbetet med att titta på boniteten, markens virkesproducerande förmåga, och utifrån planteringsytans förutsättningar välja rätt trädslag att plantera på rätt plats och i övrigt anpassa åtgärderna vid plantering. Här måste flera olika bedömningar göras, vilken jordmån, vilka ljusförhållanden vilken topografi och vilken nederbörd och annan vattentillförsel finns. På en planteringsyta med varierande markförhållanden kan det exempelvis ofta vara att tall passar att planteras där det är torrare, mer sandig jord och gran planteras i mörkare lägen med surare jordförhållanden och bättre tillgång till ytvatten. Det är bland annat viktigt vid en tallplantering att träden har möjlighet att få tillräckligt med ljus för att utvecklas på ett bra sätt medan granen klarar mer skuggiga lägen.  

Genom att innan markberedning och följande plantering besiktiga marken och fundera över vilka trädslag som trivs bäst på olika platser kan man ge bästa förutsättningar för beståndet att ha en bra tillväxt från plantering till slutavverkning. 

Att tänka igenom dessa frågor innan ger också en möjlighet att fundera över hur man som markägare vill att planteringsytan ska se ut under livscykeln och vilka andra värden än de rent virkesmässiga som man är intresserad av att ta hänsyn till. 

Kontakta gärna din inköpare om du vill ha ett bollplank i planeringen av din kommande plantering. Vi står alltid redo att bistå med vår kunskap.