Ett sågverk med tradition

Meny

En positiv utveckling för den biologiska mångfalden i skogen

En positiv utveckling för den biologiska mångfalden i skogen.

I en ny forskarrapport beskrivs det aktuella tillståndet för biologisk mångfald i den svenska skogen. Rapporten upplyser att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald har förbättrats de senaste decennierna. Rapporten visar också ett viktigt underlag för en fortsatt utveckling av det hållbara skogsbruket.


Många trender i skogen går åt rätt håll tack vare den hänsyn som lämnas i skogsbruket och de avsättningar som skogsägarna gör i kombination med samhällets investeringar. Rapporten visar att förutsättningarna för den biologiska mångfalden i skogen har förbättrats både påtagligt och mätbart sedan omläggningen av skogspolitiken med jämställda miljö- och produktionsmål från 1990-talet. 

Nya mål - Utgångspunkten för Skogsindustrierna är att skogen ska användas så att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i skogslandskapet. I debatten brukar det oftast påstås att det är illa ställt med den biologiska mångfalden i skogsbruket, tvärtom det går mycket åt rätt håll.


Viktiga slutsatser som förekommer i rapporten: 

  • Det finns både positiva och negativa trender för biologisk mångfald i skogen. Den övergripande trenden är att utvecklingen går åt rätt håll.
  • Bevarande och utveckling av biologisk mångfald i skogslandskapet sker effektivt genom formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar och miljöhänsyn. Samtliga åtgärder behövs och kompletterar varandra. Tillsammans skapar de möjligheter för skogens arter att både finnas kvar och etablera sig i nya områden.
  • Tolkningen av rödlistan, miljömålsuppföljning, data om skyddad areal och naturtypsrapportering måste nyanseras och problematiseras.
  • Det behövs mer forskning om arters utveckling i brukade skogar med god miljöhänsyn.
  • Värden kopplade till större sammanhängande områden med mycket höga naturvärden behöver värnas.

 

Källa: 
Hannerz, M & Simonsson, P (2020). Skogens biologiska mångfald – om arter, miljöarbete och statistik. Skogsindustrierna.